gFYTDxaencGRYq6zBurn6vTqufyXkhNALf
Balance (GAY)
-133.62445000